Ochrana a zabezpečenie bytových domov

Pozri videomonitoring, technologický monitoringdispečing. Najčastejšie zabezpečované činnosti a aplikácie:

Ochrana spoločných bytových priestorov pred narušiteľom

Do spoločných priestorov bytového domu majú oprávnenie vstupovať majitelia bytov, nájomníci či  osoby, ktoré ich navštevujú. Systém ochrany je navrhnutý tak, aby v prípade neoprávneného vstupu, pohybu v nepovolených priestoroch, nekorektne uzatvorených dverí, násilného otvorenia dverí, rozbitia sklenej výplne, vznikol alarmový signál.

Na alarmový signál tohto charakteru reagujú operátori podľa stanovených postupov, najčastejšie kontrolou na kamerovom systéme, príp. priamo vyslaním najbližších zásahových vozidiel. Kamerový systém je v tomto prípade kľúčový, nakoľko v prípade pohybu osôb môže vznikať množstvo neopodstatnených alarmov a práve tie môžu operátori kontrolou záznamov eliminovať.

Ochrana pred požiarom alebo záplavou

Požiar, príp. záplava môže mať devastačné následky a pre zminimalizovanie škôd je nevyhnutné zasiahnuť okamžite, už v počiatočnej fáze.

Na alarmový signál tohto charakteru reagujú operátori podľa stanovených postupov, najčastejšie vyslaním najbližších zásahových vozidiel na preverenie vzniku alarmu príp. diaľkovým uzatvorením prítoku vody do budovy.

Informátorská činnosť

Diaľková komunikácia s osobami v objekte za účelom asistencie, navigácie, verifikácie atď. Napríklad v prípade poruchy výťahu.

Sprístupňovanie objektu

Diaľkové vpúšťania a vypúšťania vybraných osôb do spoločných priestorov, na základe ich predchádzajúcej verifikácie (napr. servisný pracovník, upratovacia služba, vlastník/nájomník so zabudnutými kľúčmi a pod.)

Obsluha parkoviska

Diaľkové vpúšťanie a vypúšťanie vybraných vozidiel, riešenie kolízii a porúch systému, komunikácia cez intercomy, atď.

monitoring bytových domov

Dohľad nad funkčnosťou EPS a vykonávanie denných kontrol

Pomocou integračných softvérov a našej nepretržitej službe v monitorovacom stredisku vieme zabezpečiť potrebnú stálu službu aj vo vzťahu ku elektronickej protipožiarnej signalizácii (EPS) a vykonávaniu povinných denných kontrol v zmysle vyhlášky.

Dohľad nad technológiou merania a regulácie, výťahov

Kľúčové technológie si vyžadujú nepretržitú kontrolu, ktorá zabezpečí okamžitú reakciu v prípade vzniku určitej poruchy, či prekročenia hraničnej hodnoty. Špecializovaná softvérová platforma spoločnosti Securiton umožňuje integrovať akékoľvek technológie (od jednoduchých až po vysoko sofistikované) , naprogramovať potrebné alarmové signály a zadefinovať pre ne konkrétny postup operátora – či už ide o aktivovanie servisného technika alebo priamo vykonanie určitých úkonov diaľkovo. Vďaka tomu je zabezpečený 24/7 dohľad nad touto technológiou, za výrazne nižšie náklady v porovnaní s jej fyzickou kontrolou.