Ochrana a bezpečnosť rodinného domu

Najrozšírenejšou službou pre rodinné domy a byty z hľadiska bezpečnosti je pult centrálnej ochrany. V prípade potreby je ho možné rozšíriť aj o služby technologického monitoringu a obsluhy.  Najčastejšie potreby zákazníkov, ktoré tieto služby pokrývajú:

Ochrana pred narušiteľom

Napojenie vhodných technológií do monitorovacieho strediska SECURITON umožňuje sledovať výskyt bezpečnostných incidentov a okamžite na ne reagovať, napr.: narušenie, otvorenie dverí a okien, rozbitie skla, sabotáž technológie, výpadok elektrickej energie, strata spojenia, slabý akumulátor, atď.

Na alarmový signál tohto charakteru reagujú operátori podľa stanovených postupov, najčastejšie je to priamo vyslaním najbližších zásahových vozidiel.

Pomocou rozdelenia priestorov do samostatne kódovateľných oblastí a vytvorením tzv. nočného režimu je možné sledovať vybrané bezpečnostné incidenty aj počas prítomnosti majiteľa. V týchto prípadoch je možné reagovať aj na panik signalizáciu, ktorou si majiteľ manuálne privolá najbližšie zásahové vozidlo, v prípade pocitu ohrozenia.

Ochrana pred požiarom alebo záplavou

Požiar príp. záplava môže mať devastačné následky a pre zminimalizovanie škôd je nevyhnutné zasiahnuť okamžite už v počiatočnej fáze.

Nainštalovaním vhodných technológií príp. autonómnych senzorov a ich napojením do monitorovacieho strediska dokážeme monitorovať vznik požiaru, zadymenia, príp. záplavy. V prípade záplavy dokážeme diaľkovo uzatvoriť prívod vody a okamžite tak zabrániť rozširovaniu rozsahu škôd.

ochrana rodinného domu