Dohľad nad parkoviskom

Pre parkoviská poskytujeme širokú škálu služieb od bezpečnosti vo forme videomonitoringu, služby technologického monitoringu a obsluhy, dispečingu až po rôznorodé servisné služby v réžii našich pohotovostných vozidiel.  Najčastejšie potreby zákazníkov, ktoré tieto služby pokrývajú:  

Ochrana pokladne pred narušiteľom a kontrola dodržiavania poriadku

Monitorovanie a vyhodnocovanie pokusov o vykradnutie automatickej pokladne a prípadov vandalizmu. Na alarmový signál tohto charakteru reagujú operátori podľa stanovených postupov, najčastejšie kontrolou na kamerovom systéme, príp. priamo vyslaním najbližších zásahových vozidiel. Vykonávaním pravidelných virtuálnych pochôdzok je zabezpečená kontrola priestorov a dodržiavanie prevádzkového poriadku.  

Obsluha parkoviska (privátne resp. komerčné s platobným režimom)

Diaľkové vpúšťanie a vypúšťanie vybraných vozidiel (napr. servisný pracovník, odvoz odpadu, dovoz tovaru atď.) mimo automatizovaného systému, riešenie kolízii a porúch systému, komunikácia so vstupujúcimi osobami a ich asistencia, navigácia, či verifikácia. 

obslužné technológie pre parkoviská
kamerové systémy pre parkoviská

Dohľad nad funkčnosťou parkovacej technológie a servisné úkony

Parkovacia technológia si vyžaduje nepretržitú kontrolu, ktorá zabezpečí okamžitú reakciu v prípade vzniku určitej poruchy, či prekročenia hraničnej hodnoty (napr. zaseknutý papier, zaseknutá rampa, chýbajúce mince, toner či papiere, atď.). Na alarmový signál tohto charakteru reagujú operátori podľa stanovených postupov, či už ide o aktivovanie servisného technika, diaľkové vykonanie určitých úkonov alebo vyslanie pohotovostného vozidla SECURITON, ktoré dokáže podľa zaškolenia vykonať jednoduché servisné úkony (doplniť papier, napraviť rampu a pod.)   

Zber a vyhodnocovanie dát

Využitím vhodnej technológie je možné monitorovať oprávnenosť parkovania konkrétneho vozidla na konkrétnom parkovacom mieste, kontrolovať dĺžku parkovania a tiež zbierať a vyhodnocovať mnohé iné štatistické dáta, vďaka ktorým je následne možné prijať vhodné strategické rozhodnutia.