Monitoring a ochrana kancelárií, predajní a prevádzok

Najrozšírenejšou službou pre kancelárske priestory z hľadiska bezpečnosti je pult centrálnej ochrany. V prípade potreby ho je možné rozšíriť o ďalšie služby technologického monitoringu a obsluhy.  Najčastejšie potreby zákazníkov, ktoré tieto služby pokrývajú:  

Ochrana pred narušiteľom

Napojenie vhodných technológií do monitorovacieho strediska SECURITON umožňuje sledovať výskyt bezpečnostných incidentov a okamžite na ne reagovať, napr.: narušenie, otvorenie dverí a okien, rozbitie skla, sabotáž technológie, výpadok elektrickej energie, strata spojenia, slabý akumulátor, atď.

Na alarmový signál tohto charakteru reagujú operátori podľa stanovených postupov, najčastejšie je to priamo vyslaním najbližších zásahových vozidiel príp. tomu predchádza kontrola kamerových záznamov.

Ochrana pred neoprávnenými vstupmi zamestnancov a dodávateľov

V kancelárskych priestoroch sa okrem finančných prostriedkov a cenných technológií nachádzajú aj citlivé informácie, ktoré môžu v nesprávnych rukách napáchať ešte vyššie škody, ako sú tie na majetku. Nesprávne ruky nemusia nutne znamenať len externých narušiteľov, no tiež osoby, ktoré disponujú kľúčmi od objektu (upratovacia služba, servisní technici, príp. neautorizovaní zamestnanci, atď.). Je preto nevyhnutné mať vhodne vypracovaný systém riadenia vstupov prepojený s bezpečnostným systémom, t.j. každý zamestnanec má oprávnenie pohybovať sa iba vo vyhradených priestoroch a iba vo vyhradenom čase. Ak stanovené pravidlá poruší, vygeneruje sa alarmový signál v monitorovacom stredisku SECURITON, na ktorí operátori reagujú podľa stanovených postupov, či už vyrozumením kontaktnej osoby alebo priamo vyslaním najbližších zásahových vozidiel.

Ochrana pred požiarom alebo záplavou

Krádež nie je jediná udalosť, ktorá dokáže zásadným spôsobom ochromiť vašu prevádzku. Požiar, príp. záplava môže mať devastačné následky a pre zminimalizovanie škôd je nevyhnutné zasiahnuť okamžite už v počiatočnej fáze.

Na alarmový signál tohto charakteru reagujú operátori podľa stanovených postupov, najčastejšie vyslaním najbližších zásahových vozidiel na preverenie vzniku alarmu, príp. diaľkovým uzatvorením prítoku vody do budovy.

zabezpečenie kancelárie

Poruchy kľúčových technológií

Každá spoločnosť v dnešnej dobe využíva v rámci svojej prevádzky desiatky technológií, ktoré napriek svojej dôležitosti bývajú kontrolované len veľmi výnimočne, príp. vôbec a na pretrvávajúci problém sa často príde až keď je neskoro.  Prediktívny monitoring je v tomto smere kľúčový. Umožňuje sledovať chybové hlásenia, trendy alebo prekročenie určitých limitov, a okamžite na nich reagovať, napr: porucha klimatizácie v serverovni, porucha zálohovania, porucha vzduchotechniky, výpadok elektrickej energie, výpadok internetu, porucha diesel agregátu, porucha parkovacieho systému, plný disk, atď.