Vzdialený videomonitoring

Videomonitoring si nepredstavujte len ako pasívne sledovanie kamier v monitorovacom stredisku. Jedná sa o komplexný systém vzájomne poprepájaných technológií, kde má inštalovaný kamerový systém len sekundárnu funkciu. Vďaka tomu sa neprehliadne žiadna relevantná udalosť. Výrazným spôsobom znižuje prevádzkové náklady, čím je považovaný za budúcnosť bezpečnostných služieb.

EFEKTÍVNA OCHRANA MAJETKU

Po prijatí alarmového signálu z bezpečnostnej technológie (detekčná technológia) operátori preveria vzniknutú situáciu pomocou prezretia záznamov z kamerovému systému a vyhodnotia opodstatnenosť vysielania zásahového vozidla.

Videomonitoring je považovaný za vyšší stupeň napojenia na pult centrálnej ochrany
Je mimoriadne vhodný na miestach s vysokým výskytom falošných poplachov (napr. aj exteriér – pohyb stromov, vtákov, zvierat) alebo na miestach s oprávneným pohybom (napr. administratívna budova – zamestnanci, bytový dom – obyvatelia). Vďaka kamerám je možné identifikovať, čo alarm spôsobilo a eliminovať tak neopodstatnené výjazdy zásahovej jednotky.

 

KOMPLEXNOSŤ SLUŽIEB = NÁHRADA FYZICKEJ OBSLUHY

Videomonitoring sa zvyčajne kombinuje s technologickým monitoringom a obsluhou. Spojením jednotlivých služieb sa zabezpečí komplexná služba vzdialenej ochrany a obsluhy nielen jednoduchších objektov, ale aj komerčných budov a areálov, čo umožňuje nahradiť funkciu fyzickej strážnej služby a výrazne šetriť prevádzkové náklady klienta.

Zákazník sa vďaka kombinácii týchto služieb môže spoľahnúť, že má svoj objekt pod kontrolou nielen z hľadiska ochrany pred krádežou, ale tiež pred rôznymi nepríjemnými udalosťami, ktoré by mohli ohroziť jeho podnikateľskú činnosť (potopa, prehriatie serverovne, výpadok elektrickej energie, skrat technológii atď.). Zároveň umožňuje diaľkovo spravovať a ovládať akékoľvek technológie, podľa vopred stanovených pravidiel (riadenie vstupov napr. sprístupnenie areálu pre odvoz smetí alebo dovoz tovaru, správa parkoviska, atď. )

Techniku nevyhnutnú na poskytovanie tejto služby tvorí väčšinou kombinácia bezpečnostného systému EZS, kamerového systému CCTV a prístupového systému SKV. Tie môžu byť podľa potreby doplnené o  ďalšie doplnkové systémy, akými sú komunikačné systémy (napr. intercomy), parkovacie systémy a technológie umožňujúce vzdialene ovládať elektrické zariadenia.  Naši technici vám s radosťou navrhnú celý systém podľa vašich potrieb a požiadaviek – Inštalácia a servis techniky

Play Video

DOPLNKOVÉ VYUŽITIE KAMEROVÝCH SYSTÉMOV

  • Monitoring BOZP, OOPP a PO – umožňuje aktívnu kontrolu nosenia osobných ochranných pracovných prostriedkov (napr. prilba a pod.) a okamžitú reakciu na porušenie týchto pravidiel
  • Monitoring priebehu stavebných prác – kontrola pracovníkov príp. za účelom marketingu (časozberné kamery)
  • Monitoring dodržiavania dopravných predpisov – umožňuje okamžite reagovať na porušenie zadefinovaných dopravných predpisov (napr. zákaz státia, zákaz vjazdu, prejazd cez plnú čiaru a pod.)
  • Virtuálne pochôdzky – vykonávajú sa buď v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch, v početnosti zadefinovanej zákazníkom a slúžia na kontrolu stavu resp. diania na objekte pomocou inštalovaného kamerového systému. Majú náhodný charakter, t.j. na rozdiel od videomonitoringu sa nereaguje na prijatý alarmový signál. V niektorých objektoch resp. častiach objektu nebýva inštalovaná detekčná technológia či už z dôvodu nákladov alebo ak identifikácia určitých incidentov nemá pre klienta prioritu. Vtedy je žiadúce využívať aspoň virtuálne pochôdzky.
  • Analytika a tvorba štatistík – videosystémy sa v dnešnej dobe nevyužívajú len na účely bezpečnosti a kontroly, no slúžia tiež ako nástroj pre tvorbu strategických rozhodnutí. Každé strategické rozhodnutie alebo investícia si totiž vyžaduje určité podporné dáta. Vhodne vyskladaným a inštalovaným videosystémom príp. doplnkových technológií je možné skúmať prostredie (ľudí resp. predmetov nachádzajúcich sa v ňom) a odhaliť tak priestory pre možnú optimalizáciu resp. zefektívňovanie procesov. Naša spoločnosť ponúka možnosť návrhu a inštalácie technológie vhodnej pre videoanalýzu a tiež následné spracovávanie dát a tvorbu štatistických podkladov v zmysle zadania.
videomonitoring bratislava
služby videomonitoringu SBS