Zabezpečenie a ochrana administratívnych budov

Administratívne budovy sa vyznačujú vysokým počtom v podstate anonymných nájomníkov, ktorí majú oprávnenie vstupovať a pohybovať sa vo vyhradených častiach budovy aj mimo štandardnej pracovnej doby. Objekt preto nie je možné len jednoducho uzatvoriť, zakódovať a očakávať od nájomníkov s tým spojenú disciplínu. Zároveň je potrebné vo vzťahu k budove vykonávať určitý obslužný servis. Z týchto dôvodov prevádzkovatelia administratívnych budov ešte stále často využívajú službu fyzickej strážnej služby. Tá však býva, najmä počas nocí a víkendov, nevyužitá a tým pádom značne neekonomická. Všetky činnosti strážnej služby je totiž možné zabezpečiť kombináciou služieb videomonitoringu, technologického monitoringudispečingu za zlomok nákladov. Najčastejšie zabezpečované činnosti a aplikácie:

Ochrana pred narušiteľom

Napojenie vhodných technológií do monitorovacieho strediska SECURITON umožňuje sledovať výskyt bezpečnostných incidentov, preverovať ich na kamerovom zázname a po zhodnotení na ne adekvátne reagovať. Zahŕňa monitorovanie a kontrolu napr.: oprávnenosti vstupujúcich osôb, pohybu osôb vo vyhradených priestoroch, korektného uzatvárania dverí, násilného otvorenia dverí, rozbitia sklenej výplne, sabotáže, výpadku elektrickej energie, straty spojenia, slabého akumulátoru, atď.

Na alarmový signál tohto charakteru reagujú operátori podľa stanovených postupov, najčastejšie kontrolou na kamerovom systéme, príp. priamo vyslaním najbližších zásahových vozidiel. Kamerový systém je v tomto prípade kľúčový, nakoľko v prípade pohybu osôb môže vznikať množstvo neopodstatnených alarmov a práve tie môžu operátori kontrolou záznamov eliminovať.

Ochrana pred požiarom alebo záplavou

Krádež nie je jediná udalosť, ktorá dokáže zásadným spôsobom ochromiť vašu prevádzku. Požiar, príp. záplava môže mať devastačné následky a pre zminimalizovanie škôd je nevyhnutné zasiahnuť okamžite, už v počiatočnej fáze.

Na alarmový signál tohto charakteru reagujú operátori podľa stanovených postupov, najčastejšie vyslaním najbližších zásahových vozidiel na preverenie vzniku alarmu, príp. diaľkovým uzatvorením prítoku vody do budovy.

Činnosť informátora

Diaľková komunikácia s osobami v objekte za účelom asistencie, navigácie, verifikácie atď. pomocou intercomov, videovrátnikov, telefónov či rozhlasov.

Sprístupňovanie objektu

Diaľkové vpúšťania a vypúšťania vybraných osôb, na základe ich predchádzajúcej verifikácie (napr. servisný pracovník, upratovacia služba, nájomník so zabudnutými kľúčmi a pod.)

Obsluha parkoviska (privátne resp. komerčné s platobným režimom)

Diaľkové vpúšťanie a vypúšťanie vybraných vozidiel, riešenie kolízii a porúch systému, komunikácia cez intercomy, asistencia pri platobnom termináli, kontrola množstva mincí v pokladni, kontrola množstva spotrebného materiálu (bločky, papieriky, karty) atď.

bezpečnosť administratívnych budov

Ovládanie príslušných technológii

Diaľkové ovládanie prakticky akýchkoľvek elektrických zariadení a technológií, či už v pravidelnom intervale alebo na základe určitej vzniknutej udalosti. Napr. zapnutie bezpečnostného systému, zapnutie osvetlenia, uzatvorenie garáže, zablokovanie fotobunky na posuvných dverách atď.

Dohľad nad funkčnosťou EPS a vykonávanie denných kontrol

Pomocou integračných softvérov a našej nepretržitej službe v monitorovacom stredisku vieme zabezpečiť potrebnú stálu službu aj vo vzťahu ku elektronickej protipožiarnej signalizácii (EPS) a vykonávaniu povinných denných kontrol v zmysle vyhlášky.

Dohľad nad technológiou merania a regulácie, serverovne či technickej miestnosti

Kľúčové technológie si vyžadujú nepretržitú kontrolu, ktorá zabezpečí okamžitú reakciu v prípade vzniku určitej poruchy, či prekročenia hraničnej hodnoty. Špecializovaná softvérová platforma spoločnosti Securiton umožňuje integrovať akékoľvek technológie (od jednoduchých až po vysoko sofistikované), naprogramovať potrebné alarmové signály a zadefinovať pre ne konkrétny postup operátora – či už ide o aktivovanie servisného technika alebo priamo vykonanie určitých úkonov diaľkovo. Vďaka tomu je zabezpečený 24/7 dohľad nad touto technológiou, za výrazne nižšie náklady v porovnaní s jej fyzickou kontrolou.