Predajné areály s exteriérom

Najrozšírenejšou službou pre predajné areály s exteriérom z hľadiska bezpečnosti je videomonitoring. V prípade potreby je ho možné rozšíriť aj o služby technologického monitoringu a obsluhy.  Najčastejšie potreby zákazníkov, ktoré tieto služby pokrývajú:

Ochrana pred narušiteľom

Napojenie vhodných technológií do monitorovacieho strediska SECURITON umožňuje sledovať výskyt bezpečnostných incidentov, preverovať ich na kamerovom zázname a po zhodnotení na ne adekvátne reagovať. Zahŕňa monitorovanie napr.: pohybu osôb vo vyhradených priestoroch, korektného uzatváranie dverí, násilného otvorenie dverí, rozbitia sklenej výplne, sabotáže, výpadku elektrickej energie, straty spojenia, slabého akumulátoru, atď.

Na alarmový signál tohto charakteru reagujú operátori podľa stanovených postupov, najčastejšie kontrolou na kamerovom systéme, príp. priamo vyslaním najbližších zásahových vozidiel. Kamerový systém je v tomto prípade kľúčový, nakoľko v exteriéroch existuje veľké množstvo elementov, ktoré spôsobujú falošné alarmy a práve tie môžu operátori kontrolou záznamov eliminovať.

Ochrana pred požiarom alebo záplavou

Krádež nie je jediná udalosť, ktorá dokáže zásadným spôsobom ochromiť vašu prevádzku. Požiar, príp. záplava môže mať devastačné následky a pre zminimalizovanie škôd je nevyhnutné zasiahnuť okamžite, už v počiatočnej fáze.

Na alarmový signál tohto charakteru reagujú operátori podľa stanovených postupov, najčastejšie vyslaním najbližších zásahových vozidiel na preverenie vzniku alarmu príp. diaľkovým uzatvorením prítoku vody do budovy.

Sprístupňovanie objektu a asistenčná činnosť

Diaľkové vpúšťania a vypúšťania vybraných osôb do vybraných priestorov, na základe ich predchádzajúcej verifikácie pod dohľadom kamier (napr. servisný pracovník, upratovacia služba, dovoz tovaru, odvoz odpadu, odťahová služba, zákazník a pod.).

Pomocou diaľkovej komunikácie cez intercomy, videovrátniky či rozhlasové zariadenie je samozrejme možné pre vstupujúce osoby zabezpečiť okrem verifikácie aj asistenciu, či inú formu navigácie.

Možnosť využitia odkladacieho sejfu s diaľkovým ovládaním z monitorovacieho strediska, napr. pre prevzatie kľúčov, dokumentov, príp. iných predmetov.

Obsluha parkoviska (privátne resp. komerčné s platobným režimom)

Diaľkové vpúšťanie a vypúšťanie vybraných vozidiel, riešenie kolízii a porúch systému, komunikácia cez intercomy, asistencia pri platobnom termináli, kontrola množstva mincí v pokladni, kontrola množstva spotrebného materiálu (bločky, papieriky, karty) atď.

Ovládanie príslušných technológii

Diaľkové ovládanie prakticky akýchkoľvek elektrických zariadení a technológií, či už v pravidelnom intervale alebo na základe určitej vzniknutej udalosti. Napr. zapnutie bezpečnostného systému, zapnutie osvetlenia, uzatvorenie garáže, zablokovanie fotobunky na posuvných dverách atď.

Dohľad nad funkčnosťou EPS a vykonávanie denných kontrol

Pomocou integračných softvérov a našej nepretržitej službe v monitorovacom stredisku vieme zabezpečiť potrebnú stálu službu aj vo vzťahu ku elektronickej protipožiarnej signalizácii (EPS) a vykonávaniu povinných denných kontrol v zmysle vyhlášky.

Dohľad nad technológiou merania a regulácie, serverovne či technickej miestnosti

Kľúčové technológie si vyžadujú nepretržitú kontrolu, ktorá zabezpečí okamžitú reakciu v prípade vzniku určitej poruchy, či prekročenia hraničnej hodnoty. Špecializovaná softvérová platforma spoločnosti Securiton umožňuje integrovať akékoľvek technológie (od jednoduchých až po vysoko sofistikované) , naprogramovať potrebné alarmové signály a zadefinovať pre ne konkrétny postup operátora – či už ide o aktivovanie servisného technika alebo priamo vykonanie určitých úkonov diaľkovo. Vďaka tomu je zabezpečený 24/7 dohľad nad touto technológiou, za výrazne nižšie náklady v porovnaní s jej fyzickou kontrolou.