Monitoring a zabezpečenie logistických parkov

Najrozšírenejšou službou pre logistické parky z hľadiska bezpečnosti je videomonitoring. V prípade potreby je ho možné rozšíriť aj o služby technologického monitoringu a obsluhy.  Najčastejšie potreby zákazníkov, ktoré tieto služby pokrývajú:

Ochrana pred narušiteľom

Monitorovanie a kontrola pohybu osôb vo vyhradených priestoroch, korektného uzatváranie dverí, násilného otvorenie dverí, rozbitia sklenej výplne, sabotáže, výpadku elektrickej energie, straty spojenia, slabého akumulátoru, atď.

Na alarmový signál tohto charakteru reagujú operátori podľa stanovených postupov, najčastejšie kontrolou na kamerovom systéme, príp. priamo vyslaním najbližších zásahových vozidiel. Kamerový systém je v tomto prípade kľúčový, nakoľko najmä v exteriéroch existuje veľké množstvo elementov, ktoré spôsobujú falošné alarmy a práve tie môžu operátori kontrolou záznamov eliminovať.

Ochrana pred požiarom alebo záplavou

Krádež nie je jediná udalosť, ktorá dokáže zásadným spôsobom ochromiť vašu prevádzku. Požiar, príp. záplava môže mať devastačné následky a pre zminimalizovanie škôd je nevyhnutné zasiahnuť okamžite, už v počiatočnej fáze.

Na alarmový signál tohto charakteru reagujú operátori podľa stanovených postupov, najčastejšie vyslaním najbližších zásahových vozidiel na preverenie vzniku alarmu príp. diaľkovým uzatvorením prítoku vody do budovy.

Činnosť informátora

Diaľková komunikácia s osobami v objekte za účelom asistencie, navigácie, verifikácie atď. pomocou intercomov, videovrátnikov, telefónov či rozhlasov.

Sprístupňovanie objektu

Diaľkové vpúšťania a vypúšťania vybraných osôb, na základe ich predchádzajúcej verifikácie (napr. dovoz tovaru, servisný pracovník, upratovacia služba, nájomník so zabudnutými kľúčmi a pod.)

Obsluha parkoviska (privátne resp. komerčné s platobným režimom)

Diaľkové vpúšťanie a vypúšťanie vybraných vozidiel (napr. servisný pracovník, odvoz odpadu, dovoz tovaru atď.), riešenie kolízii a porúch systému, komunikácia cez intercomy

Ovládanie príslušných technológii

Diaľkové ovládanie prakticky akýchkoľvek elektrických zariadení a technológií, či už v pravidelnom intervale alebo na základe určitej vzniknutej udalosti. Napr. zapnutie bezpečnostného systému, zapnutie osvetlenia, uzatvorenie garáže, zablokovanie fotobunky na posuvných dverách atď.

ochrana priemyselných parkov
zabezpečenie skladov

Dohľad nad funkčnosťou EPS a vykonávanie denných kontrol

Pomocou integračných softvérov a našej nepretržitej službe v monitorovacom stredisku vieme zabezpečiť potrebnú stálu službu aj vo vzťahu ku elektronickej protipožiarnej signalizácii (EPS) a vykonávaniu povinných denných kontrol v zmysle vyhlášky.

Dohľad nad technológiou merania a regulácie, serverovne či technickej miestnosti

Kľúčové technológie si vyžadujú nepretržitú kontrolu, ktorá zabezpečí okamžitú reakciu v prípade vzniku určitej poruchy, či prekročenia hraničnej hodnoty. Špecializovaná softvérová platforma spoločnosti Securiton umožňuje integrovať akékoľvek technológie (od jednoduchých až po vysoko sofistikované), naprogramovať potrebné alarmové signály a zadefinovať pre ne konkrétny postup operátora – či už ide o aktivovanie servisného technika alebo priamo vykonanie určitých úkonov diaľkovo. Vďaka tomu je zabezpečený 24/7 dohľad nad touto technológiou, za výrazne nižšie náklady v porovnaní s jej fyzickou kontrolou.